Stanovy Slovenského Leonberger Klubu

    § 1

Názov, sídlo, pôsobnosť 

1. Názov klubu: Slovenský Leonberger Klub 

2. Skrátený názov klubu: SLK 

3. Sídlo: adresa predsedu a štatutára klubu : Ján Kováč, Mišíkova 4, 052 01, Spišská Nová Ves 

4. Pôsobnosť: územie Slovenskej republiky, v rámci ktorej má Slovenský Leonberger Klub, ďalej len SLK právo viesť Plemennú knihu pre plemeno Leonberger, alebo môže vedením Plemennej knihy a vydávaním preukazov pôvodu poveriť určitú kynologickú organizáciu. 

§ 2

Právna povaha a postavenie klubu

 

1. SLK je nepolitická dobrovoľná záujmová organizácia združujúca občanov so záujmom o plemeno Leonberger. 

2. SLK sa organizačne zaraďuje medzi chovateľské kluby Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ). 

3. SLK je vybudovaný na demokratických zásadách. 

4. Štatutárom klubu je predseda, tajomník alebo poverený člen výboru klubu, ktorí konajú v mene klubu samostatne. 

5. SLK je členom SKJ s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva. 

6. SLK môže vstupovať do domácich a medzinárodných kynologických organizácií, takisto klub môže do svojich radov prijímať chovateľov a záujemcov zo zahraničia. 

§ 3

Poslanie a ciele klubu

 

1. SLK je klubom, ktorý združuje najmä chovateľov, majiteľov a priateľov plemena Leonberger.

2. SLK riadi chov leonbergerov v súlade s platným štandardom a predpismi FCI. Stará sa o zveľadenie chovu, propaguje rozšírenie leonbergerov. 

3. SLK usporadúva v spolupráci so SKJ, prípadne inými právnymi subjektami výstavy a iné kynologické podujatia, ktoré môžu byť otvorené aj pre účastníkov zo zahraničia. 

4. Na základe dohody môže klub spolupracovať s inými subjektami a združovať s nimi finančné prostriedky. 

5. SLK je oprávnený vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu. 

 

§ 4

Vznik a zánik klubu

 

1. SLK a jeho orgány vznikli na základe záujmu chovateľov a majiteľov plemena leonberger zo SR a na základe uznesenia z ustanovujúcej členskej schôdze v roku 1991. 

2. Klub zanikne uznesením výročnej členskej schôdze klubu z 4/5 väčšinou všetkých členov klubu. Táto podmienka platí aj pre zlúčenie s iným občianskym združením. Zrušenie alebo zlúčenie sa oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a zastrešujúcej organizácie. 

3. V prípade zániku alebo zlúčenia SLK výbor klubu určí likvidačnú komisiu a o spôsobe likvidácie majetku klubu rozhodne členská schôdza klubu. 

§ 5 

Členovia, vznik a zánik členstva v klube

 

1.Počet členov je neobmedzený. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý má záujem o činnosť v SLK. Za asociovaného člena prijíma výbor klubu. Za riadneho člena prijíma členská schôdza. V prípade odmietnutia prijatia za asociovaného člena má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstvo v nasledujúcom kalendárnom roku. 

2. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné. 

3. RIADNE ČLENSTVO

a) Riadnymi členmi sú tí členovia SLK, ktorí sa nimi stali do 31. 12. 2012.

b) Riadnym členom sa od 1. 1. 2013 môže stať len asociovaný člen, po dvoch rokoch asociovaného členstva za nasledovných podmienok:

- Každoročná aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom SLK.

- Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku SLK.

- Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.

- Riadni členovia platia ročne členský príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou, alebo výborom klubu.

- Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka. 

4. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO 

a) Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku. 

b) O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor SLK. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15 dní odvolať na členskú schôdzu SLK. 

c) Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje. 

d) Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.

e) Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena leonberger a SLK.

f) Asociovaní členovia platia ročne členský príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, členskou schôdzou, alebo výborom klubu. 

g) Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka. 

h) Po dvoch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o riadnom členstve rozhoduje členská alebo výročná schôdza SLK. 

5. ČESTNÉ ČLENSTVO 

Členská schôdza a Výročná členská schôdza klubu môžu tých členov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o klub, alebo o chov a výcvik plemena leonberger, navrhnúť za čestných členov. Návrh musí schváliť nadpolovičnou väčšinou členská schôdza SLK. Čestní členovia členské poplatky do klubu neplatia.

6. ČLENSTVO V KLUBE ZANIKÁ 

a) Dobrovoľným písomným odhlásením. 

b) Nezaplatením členského príspevku do 28. februára bežného roka. 

c) Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor klubu. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov. 

d) Úmrtím. 

e) V prípade zániku riadneho členstva na základe bodu a. a b., ak sa bývalý riadny člen opätovne rozhodne stať členom SLK do jedného kalendárneho roka, o jeho prijatí za riadneho, člena rozhoduje členská schôdza. V prípade ak členská schôdza nerozhodne o znovuprijatí za riadneho člena, alebo v prípade doby dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou dvojročnou čakacou dobou.  

§ 6

Práva a povinnosti členov klubu

 

1. PRÁVA RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV 

a) Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov klubu.

b) Predkladať návrhy v odborných otázkach.

c) Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.

d) Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.

e) Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu.

 

2. PRÁVA ASOCIOVANÝCH A ČESTNÝCH ČLENOV 

a) Predkladať návrhy v odborných otázkach.

b) Obracať sa s dopytmi na orgány klubu.

c) Obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu.

d) Zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu.

 

3. POVINNOSTI ČLENOV 

a) Včas zaplatiť členský príspevok.

b) Dodržiavať stanovy klubu a strešnej kynologickej organizácie.

c) Dodržiavať chovateľský, zápisný a bonitačný poriadok klubu a strešnej kynologickej organizácie.

d) V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu.

 

4. DORUČOVANIE 

a) Písomnosti sa považujú za prijaté dňom ich doručenia. V prípade, že nebola písomnosť doručená z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa písomnosť za doručenú uplynutím 10 dní od jej odoslania na adresu trvalého bydliska.

 

§ 7

Orgány klubu 

Orgány klubu sú:

a) výročná členská schôdza,

b) členská schôdza,

c) výbor klubu,

d) revízna komisia.

 

1. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 

a) Výročná členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za štyri roky a je tvorená všetkými prítomnými členmi SLK. Výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna výročná členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 51% riadnych členov SLK. Výbor je povinný zvolať výročnú členskú schôdzu na základe žiadosti členov a to najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o mene, priezvisku, podpis a členského čísla člena. 

b) Návrhy na výročnú členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania výročnej členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

c) Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať. 

d) Výročnú členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu. 

e) Výročná členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu prítomných členov klubu. 

Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí:

1. Prerokovávať a schvaľovať výročnú správu výboru klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu.

2. Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu, schvaľuje a mení stanovy SLK. 

3. Rokovať, schvaľovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a  členov klubu. 

4. Voliť 

Päťčlenný výbor a trojčlennú revíznu komisiu. Každý jeden člen výboru a revíznej komisie sa volí samostatne. Prijímať riadnych členov klubu a schvaľovať čestných členov klubu.  

6. Uznášať sa o zániku klubu podľa §4. Odst.2., 3.. 

7. O zásadných zmenách klubu – zmena stanov, voľba a odvolanie členov výboru a revíznej komisie – rozhoduje aspoň 51% riadnych členov SLK. 

2. ČLENSKÁ SCHÔDZA 

a) Členská schôdza sa zvoláva raz ročne a je tvorená všetkými prítomnými členmi SLK. Výbor oznámi jej konanie na klubovej internetovej stránke, najmenej 14 dní pred jej konaním s presným programom rokovania a toto oznámenie zašle členom SLK elektronicky najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30% riadnych členov SLK. Výbor je povinný zvolať členskú schôdzu na základe žiadosti členov a to najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o mene, priezvisku, podpisu a členského čísla člena.  

b) Členská schôdza rozhoduje o prijatí asociovaných členov za riadnych členov klubu, o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu za asociovaných členov klubu a o vylúčení z klubu. 

c) Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze sa bude jednať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

d) Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať. 

e) Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne tajomník klubu. 

f) Členská schôdza je schopná uznášania za akéhokoľvek počtu členov klubu. 

g) Členská schôdza má vo svojej kompetencii právo schvaľovať nové stanovy, prípadne ich zmeny a doplnky. O tejto zmene rozhoduje aspoň 51% riadnych členov SLK. 

h) Členská schôdza rozhoduje o všetkých otázkach okrem tých, ktoré patria výročnej členskej schôdzi. 

i) Členská schôdza rozhoduje v odvolávacom konaní pri riešení disciplinárnych priestupkov. 

3. VÝBOR KLUBU 

1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. 

2. Výbor klubu je 5-členný a skladá sa z:

- Predseda klubu

- Tajomník klubu

- Hlavný poradca chovu

- Dvaja členovia výboru 

3. Funkčné obdobie člena výboru je 4 roky. 

4. Výbor riadi činnosť klubu. Úlohou výboru je:

a) presadzovať uskutočňovanie cieľov a poslania klubu, 

b) zastupovať klub pri rokovaní s SKJ a inými domácimi a zahraničnými organizáciami, 

c) podávať návrhy v oblasti chovu SKJ, 

d) stanoviť podmienky chovnosti, 

e) menovať a odvolávať poradcov chovu, 

f) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru, 

g) navrhovať rozhodcov na výstavy a klubové súťaže, 

h) schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh klubových podujatí, 

i) plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie, 

j) navrhovať výšku členských poplatkov a zápisného, prípadne iných platobných povinností za úkony poskytované klubom, 

k) zabezpečiť informovanosť členskej základne prostredníctvom klubovej internetovej stránky, 

l) prostredníctvom povereného člena výboru klubu viesť evidenciu členskej základne, 

m) výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného štátu. O udelení čestného členstva výbor informuje členskú základňu, 

n) zabezpečovať konanie členských schôdzí, 

o) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov klubu, chovateľkého a zápisného poriadku, 

p) prešetrovať sťažnosti a disciplinárne priestupky členov klubu, 

r) vylúčiť člena klubu v prípade hrubého porušenia členskej disciplíny, resp. pozastaviť členstvo v klube. 

5. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 2x v kalendárnom roku a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu klubu. 

6. Na zasadnutie výboru, ak nie sú členovia výboru, môžu byť s hlasom poradným pozvaní aj iní odborníci. 

7. Zasadnutie výboru vedie predseda klubu. V jeho neprítomnosti zasadnutie vedie tajomník alebo iný člen výboru, ktorého poverí predseda klubu. 

8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré obdrží každý člen výboru a predseda revíznej komisie prostredníctvom    e-mailu. 

9. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

10. Výbor klubu má disciplinárnu právomoc, pri ktorej sa riadi Disciplinárnou smernicou SLK. 

11. Za svoju činnosť sa zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi. 

12. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. Spôsob vybavenia predloží výboru na jeho najbližšom zasadnutí. 

13. Na návrh predsedu klubu sa môže vo zvlášť naliehavých alebo neodkladných prípadoch konať „korešpondenčné“ zasadnutie výboru. 

14. V prípade uvoľnenia funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný člen výboru klubu, ktorý bol bez funkcie. Ak sa však nenájde vo výbore vhodný člen na túto funkciu, môže byť výborom poverený vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá odsúhlasiť najbližšej členskej schôdzi. 

4. REVÍZNA KOMISIA 

1. Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje 3-členná revízna komisia. 

2. Bezprostredne po členskej schôdzi si členovia komisie zvolia predsedu. 

3. Úlohou revíznej komisie je najmä:

a) kontrolovať plnenie uznesení orgánov klubu,

b) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu,

c) predkladať výboru klubu, členskej schôdzi návrhy opatrení,

d) za svoju činnosť zodpovedať členskej schôdzi, ktorej predkladať správu o činnosti komisie,

e) vo svojej činnosti sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi pre činnosť kontrolných orgánov. 

4. Spravidla raz za rok urobí kontrolu plnenia úloh výborom klubu a čerpania finančných prostriedkov.

 

§ 8 

Členská disciplína

1.Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu v chovateľských veciach. Pri riešení disciplinárnych priestupkov postupuje v zmysle Disciplinárnej smernice SLK. 

§ 9 

Hospodárske zabezpečenie klubu

 

1. Klub hospodári podľa vlastného finančného plánu na príslušný rok, schváleného výborom klubu. 

2. Zdrojom príjmu klubu sú: 

a) zápisné a členské poplatky,

b) poplatky za akcie organizované klubom,

c) príjmy z hospodárskej činnosti,

d) dotácie,

e) dobrovoľné príspevky a dary. 

§ 10 

Záverečné ustanovenia

 

1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve Slovenskej republiky, reglementom FCI a predpisom zastrešujúceho orgánu. 

2. Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu Stanov SLK, ako aj k vydávaniu vnútorných vykonávacích predpisov. 

3. Vo zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu. Rozhoduje nadpolovičná väčšina vrátených odpovedí. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členov klubu. 

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením členskou schôdzou Slovenského Leonberger Klubu zo dňa 27. januára 2013.