Poriadok pre udeľovanie čakateľstva na slovenské šampionáty krásy - CAC, CAJC na výstavách usporiadaných chovateľskými klubmi

- Každý chovateľský klub môže v kalendárnom roku udeľovať CAC na dvoch výstavách pre plemeno, resp. plemená, ktoré zastrešuje. 

- Nahlásenie dátumu a miesta konania klubom organizovanej výstavy s udeľovaním čakateľstiev do termínu stanoveného prezídiom SKJ, je základnou podmienkou pre možnosť udeľovania CAC. Po nahlásení sa tieto výstavy stávajú súčasťou výstavného kalendára SKJ. 

- Chovateľský klub je povinný minimálne  30 dní pred plánovaným podujatím zaslať na sekretariát príslušnej zastrešujúcej organizácie (SPZ, ZŠK, ÚKK) žiadosť o delegovanie rozhodcu, resp. rozhodcov. 

- Presný počet kartičiek CAJC, CAC, R. CAC a BOB vyžiada chovateľský klub od sekretariátu SKJ najneskôr 14 dní pred konaním výstavy. 

- Klub, ktorý usporiada výstavu s udeľovaním čakateľstva na slovenské šampionáty krásy CAJC, CAC a R.CAC je plne zodpovedný za to, aby bol dodržiavaný výstavný poriadok SKJ. 

- Usporiadateľ je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát SKJ a sekretariát príslušného zväzu, povýstavný katalóg s výsledkami, z ktorých musí byť zrejmé, ktorí jedinci získali čakateľstvo na slovenské šampionáty krásy. 

- Chovateľský klub usporiadajúci výstavu s udeľovaním CAC je povinný 3 roky archivovať kópie posudkových listov, na ktorých musia byť riadne vyznačené všetky zadané známky, tituly a čakateľstvá. 

- Vo výnimočných prípadoch, na základe žiadosti chovateľského klubu, môže  prezídium SKJ udeliť výnimku pre udeľovanie CAC na tretej výstave v jednej výstavnej sezóne pre plemeno, resp. plemená, ktoré príslušný chovateľský klub zastrešuje.  

- Za opodstatnené dôvody na podanie žiadosti na udeľovanie CAC na tretej výstave organizovanej chovateľským klubom v jednej výstavnej sezóne sa môžu považovať:

1. Usporiadane svetovej, európskej, medzinárodnej klubovej alebo špeciálnej výstavy pod patronátom nadnárodného združenia klubov chovateľov plemena, príp. plemien, ktoré sa plne hlási k princípom a ideám FCI. 

2. Usporiadanie výstavy pri príležitosti významného výročia chovateľského klubu.

3. Usporiadanie medzinárodného klubového podujatia v spolupráci minimálne s dvoma zahraničnými chovateľskými klubmi, zastrešujúcimi rovnaké plemeno, resp. plemená.  

- Chovateľský klub môže požiadať o možnosť udeľovať CAC na tretej výstave v jednej výstavnej sezóne jeden krát za 3 roky.  

Tieto podmienky udeľovania CAC na výstavách usporiadaných chovateľskými klubmi sú platné od 4.4.2013. Schválené Prezídiom Slovenskej kynologickej jednoty dňa 26.11.2012 a Valným zhromaždením SKJ dňa 4.4.2013