Disciplinárna smernica SLK

Článok 1.

Zásady disciplinárneho konania

1. Disciplinárna smernica Slovenského Leonberger Klubu (ďalej len SLK) je interný predpis SLK, ktorý upravuje zásady a postup disciplinárnych orgánov SLK pri riešení disciplinárnych previnení v pôsobnosti SLK, práva a povinnosti disciplinárne stíhaných členov SLK a ostatných dotknutých osôb.

2. Základným pravidlom v oblasti členskej disciplíny je dodržiavanie Stanov SLK, Chovateľského a zápisného poriadku SLK, Bonitačnej smernice SLK a ďalších vnútorných predpisov SLK. Všetky vnútorné predpisy sú zverejnené na webovej stránke SLK.

3. Orgány SLK sú povinné začať disciplinárne konanie proti každému členovi SLK, ktorý je podozrivý zo spáchania disciplinárneho previnenia. Každý člen, ktorí sa dozvie o spáchaní disciplinárneho previnenia je povinný o tom bezodkladne informovať orgány SLK.

4. Nikoho nemožno disciplinárne stíhať pre iné ako pre disciplinárne previnenia uvedené v tejto Disciplinárnej smernici, a to len spôsobom ustanoveným touto Disciplinárnou smernicou.

5. Disciplinárna právomoc je daná Stanovami SLK a vykonáva sa v súlade so Stanovami SLK. 

6. Disciplinárne konanie začína doručením Návrhu na začatie disciplinárneho konania na adresu sídla SLK. Výbor SLK je oprávnený zahájiť disciplinárne konanie aj bez návrhu, ak sa niektorý z členov Výboru SLK dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k disciplinárnemu previneniu. 

7. Disciplinárne konanie nemožno začať, a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a konanie sa zastaví ak:

a) z oznámenia alebo z výsledkov konania je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie,

b) disciplinárne previnenie je premlčané, 

c) vo veci už bolo právoplatne rozhodnuté,

d) stíhaný zomrel. 

8. Disciplinárne previnenie je premlčané, ak uplynie od jeho spáchania doba jedného roka, pokiaľ v tejto dobe nebolo zahájené disciplinárne konanie. Začatím disciplinárneho konania sa premlčacia doba prerušuje. Konanie sa považuje za začaté aj dňom, kedy orgány SLK obdržali oznámenie o spáchaní disciplinárneho previnenia. 

9. Návrh na začatie disciplinárneho konania doručený na adresu sídla SLK môže podať:

- akýkoľvek člen SLK,

- člen Revíznej komisie SLK,

- hlavný poradca chovu SLK. 

10. Pre doručovanie v rámci disciplinárneho konania platí, že písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (trestu) sa zasiela doporučene alebo sa odovzdá osobne disciplinárne stíhanému, ktorý prevzatie potvrdí svojím podpisom.

Za riadne doručenú sa považuje aj zásielka vrátená poštou ako nedoručiteľná, ak nebolo možné adresáta (disciplinárne stíhaného) na uvedenej adrese zastihnúť ani opakovane, ak adresát (disciplinárne stíhaný) zmenil svoj pobyt a túto zmenu adresy neoznámil SLK, alebo ak si adresát písomnosť nevyzdvihol na pošte v určenej lehote; za deň doručenia zásielky sa v takom prípade považuje posledný deň úložnej lehoty. To isté platí, ak adresát odmietol prevziať zásielku; za deň doručenia zásielky sa v takom prípade považuje deň odmietnutia zásielky. 

11. Disciplinárne obvinenému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jedno disciplinárne opatrenie. Pri spáchaní viacerých disciplinárnych previnení sa uloží úhrnné disciplinárne opatrenie. 

Článok 2.

Disciplinárne orgány SLK 

1. Disciplinárnym orgánom, ktorý rozhoduje v disciplinárnom konaní v I. stupni, je Výbor SLK. 

2. K objasneniu disciplinárneho previnenia môže Výbor SLK vymenovať Disciplinárnu komisiu ako disciplinárny orgán I. stupňa v procesnom postavení prvostupňového správneho orgánu, ktorá musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- musí byť trojčlenná,

- členom disciplinárnej komisie nemôže byť člen revíznej komisie. 

3. Ak je Disciplinárna komisia zriadená, zvolí si zo svojich členov predsedu, ktorý organizuje a riadi jej činnosť. Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov, t.j. aspoň 2 členovia. Rozhodnutie Disciplinárnej komisie je platné, ak zaň hlasuje viac ako polovica prítomných členov. Výbor SLK môže menovať na každý konkrétny prípad novú disciplinárnu komisiu. 

4. Disciplinárnym orgánom, ktorý rozhoduje v 2. stupni o odvolaniach disciplinárne stíhaných voči rozhodnutiam Výboru SLK, resp. Disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia členovi SLK, je Členská schôdza SLK.

Článok 3.

Disciplinárne previnenia

1. Disciplinárneho previnenia sa dopustí člen SLK, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti:

a) poruší Stanovy SLK,

b) poruší ďalšie interné riadiace predpisy a poriadky SLK,

c) nezaplatí členský poplatok v lehote splatnosti ani po výzve SLK,

d) nerešpektuje disciplinárne opatrenie uložené právoplatným rozhodnutím o disciplinárnom previnení,

f) vážnym spôsobom narušil medziľudské vzťahy v rámci SLK,

e) poškodzuje dobré meno SLK a úmyselne koná v rozpore so záujmami SLK. 

Článok 4.

Disciplinárne opatrenia 

1. Výbor SLK, alebo ním vymenovaná Disciplinárna komisia môže členovi SLK, ktorý sa dopustil niektorého (niektorých) z disciplinárnych previnení definovaných v Článku 3. uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) napomenutie,

b) vážne varovanie,

c) trest zákazu účasti na akciách organizovaných SLK po určitú dobu,

d) trest pozastavenia členstva v SLK na určitú dobu (spravidla, pokiaľ to umožňuje charakter spáchaného disciplinárneho previnenia, až do odstránenia príčiny konania),

e) zastavenie alebo dočasné pozastavenie chovateľskej činnosti (spravidla, pokiaľ to umožňuje charakter spáchaného disciplinárneho previnenia, až do odstránenia príčiny konania),

f) trest trvalého zákazu chovateľskej činnosti,

g) povinnosť zaplatiť pokutu za neplatenie členských príspevkov a povinnosť doplatiť neuhradené členské príspevky,

h) finančná pokuta až do výšky 150,- Eur,

i) odvolanie z funkcie SLK,

j) vylúčenie člena zo SLK.

2. Ak je disciplinárne stíhaný člen SLK, ktorý je zároveň členom niektorého orgánu SLK a zotrvanie tohto disciplinárne stíhaného vo funkcii je spôsobilé ovplyvniť priebeh alebo výsledok disciplinárneho konania prebiehajúceho voči nemu, uznesením môže Výbor SLK, resp. Disciplinárna komisia rozhodnúť o pozastavení výkonu funkcie tohto disciplinárne stíhaného člena SLK, a to až do právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní. Konanie a rozhodovanie o pozastavení výkonu funkcie disciplinárne stíhaného člena je neverejné a disciplinárne stíhaný naň nemusí byť predvolaný. Uznesenie o pozastavení výkonu funkcie sa členovi doručí podľa zásad doručovania uvedených v Článku 1., ods. 10 tejto Disciplinárnej smernice. Proti uzneseniu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. 

Článok 5.

Konanie pred disciplinárnym orgánom 

1. Výbor SLK ako prvostupňový disciplinárny orgán, resp. ním vymenovaná Disciplinárna komisia sú uznášaniaschopné, ak sa zasadania zúčastní nadpolovičná väčšina ich členov. Rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov disciplinárneho orgánu. 

2. Výbor SLK, resp. Disciplinárna komisia uskutoční všetky úkony potrebné na objektívne zistenie skutkového stavu. Nestranne zisťuje všetky okolnosti svedčiace v prospech aj v neprospech disciplinárne stíhaného. Vykonaním jednotlivých úkonov smerujúcich k zisteniu skutkového stavu môže Výbor SLK, resp. Disciplinárna komisia poveriť aj niektorého z členov SLK. V odborných veciach možno požiadať príslušné orgány SLK o poskytnutie stanoviska alebo odborného vyjadrenia. 

3. Ako dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, dokumentačný materiál a iné listinné dôkazy, vyjadrenia orgánov SLK alebo jednotlivých členov SLK, výpovede disciplinárne stíhaného a pod. 

4. Predmetom dokazovania v disciplinárnom konaní je najmä: 

a) či sa stal skutok, pre ktorý je vedené disciplinárne stíhanie,

b) či je tento skutok disciplinárnym previnením,

c) či skutok spáchal disciplinárne stíhaný,

d) pohnútky páchateľa (disciplinárne stíhaného). 

5. Každý člen SLK je povinný dostaviť sa na predvolanie Výboru SLK alebo Disciplinárnej komisie a vypovedať o skutočnostiach, ktoré sú mu známe v súvislosti s prejednávaným skutkom, alebo na výzvu sa písomne vyjadriť v prípade, ak to Výbor SLK alebo Disciplinárna komisia považujú za dostačujúce.

6. Disciplinárny orgán predvolá disciplinárne stíhaného na ústne prejednanie disciplinárneho previnenia aspoň 5 dní vopred, a to písomnou formou, e-mailom alebo telefonicky (aj textovou správou). V predvolaní sa musí uviesť, v akej veci disciplinárny orgán koná a disciplinárne stíhaný musí byť poučený o následkoch vopred neospravedlnenej neúčasti na ústnom prejednaní disciplinárneho previnenia. Ak sa disciplinárne stíhaný nedostaví na ústne prejednanie disciplinárneho previnenia bez dostatočného ospravedlnenia a nepožiada o odročenie, disciplinárny orgán môže vec prejednať a rozhodnúť aj v neprítomnosti disciplinárne stíhaného. V prípade, že disciplinárne stíhaný sa nedostaví ani na náhradný termín ústneho prejednania disciplinárneho previnenia, o veci môže byť rozhodnuté aj bez jeho osobnej prítomnosti. 

7. Pokiaľ disciplinárne obvinený neprejaví záujem sa k veci vyjadriť, predloží Disciplinárna komisia Výboru SLK návrh na riešenie podľa dôkazov, ktoré zabezpečila. Ak Disciplinárna komisia nebola zriadená, koná vo veci sám Výbor SLK. 

8. V disciplinárnom konaní sa disciplinárne stíhanému umožní, aby sa vyjadril k obvineniu, uvádzal okolnosti na svoju obranu, navrhoval dôkazy a vyjadroval sa k vykonávaným dôkazom. 

9. Z každého prejednania disciplinárneho previnenia sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica obsahuje údaj, v akej veci sa koná, dátum, čas a miesto konania, zloženie disciplinárneho orgánu, meno disciplinárne stíhaného a zaznamená sa v nej priebeh konania, najmä výpovede disciplinárne stíhaného i ďalších osôb zúčastnených na konaní a vyjadrenia zúčastnených osôb (svedkov). Ak sa disciplinárne stíhaný po vyhlásení rozhodnutia disciplinárneho orgánu vzdal práva podať odvolanie proti rozhodnutiu, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici a toto vyhlásenie musí disciplinárne stíhaný osobitne podpísať. 

10. Rozhodnutie o tom, ktoré disciplinárne opatrenie má byť uložené, musí zohľadňovať mieru zavinenia a rozsah ohrozenia činnosti klubu s prihliadnutím k poľahčujúcim a priťažujúcim okolnostiam. 

11. Za poľahčujúcu okolnosť v disciplinárnom konaní sa považuje:

a) spontánne priznanie,

b) napomáhanie pri objasňovaní činu,

c) nahradenie spôsobenej škody,

d) doterajšie zásluhy za rozvoj klubu. 

12. Za priťažujúcu okolnosť sa pokladá najmä:

a) ak disciplinárne stíhaný porušil povinnosť, ktorá mu bola osobitne uložená alebo ak na spáchanie previnenia zneužil zverenú funkciu,

b) ak sa dopustil disciplinárneho previnenia zo zištných dôvodov,

c) ak svojim konaním spôsobil škodu,

d) ak už bol v minulosti disciplinárne potrestaný. 

Článok 6.

Rozhodnutie v disciplinárnom konaní 

1. Disciplinárny orgán objektívne zváži výsledky disciplinárneho konania na porade jeho členov. Členovia disciplinárneho orgánu najprv hlasovaním rozhodnú o vine, následne o druhu a výmere ukladaného disciplinárneho opatrenia (trestu). Rozhodnutie o disciplinárnom previnení a uložení disciplinárneho trestu sa vypracuje písomne do 30 dní odo dňa vyhlásenia rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahuje: označenie orgánu, ktorý ho vydal, číslo rozhodnutia, deň a miesto jeho vydania, osobné údaje disciplinárne stíhaného, výrok o vine s opisom skutku a jeho kvalifikáciou, druh a výmera disciplinárneho opatrenia (trestu), odôvodnenie (stručné, presné a výstižné opísanie zisteného skutkového stavu, vykonaných dôkazov a ich hodnotenia) a poučenie o opravnom prostriedku. 

2. V prípade, ak sa disciplinárne stíhaný bezprostredne po vyhlásení rozhodnutia disciplinárneho orgánu vzdá práva podať odvolanie voči rozhodnutiu, písomné vyhotovenie rozhodnutia nemusí obsahovať odôvodnenie. 

3. Chyby v písaní, počtoch, či iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia môže disciplinárny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraviť, pokiaľ tieto chyby nemajú vplyv na výrok rozhodnutia; oznámenie o oprave týchto chýb sa doručí všetkým účastníkom konania. 

4. Pre doručovanie rozhodnutí v disciplinárnom konaní platia pravidlá doručovania uvedené v Článku 1., ods. 10 tejto Disciplinárnej smernice. 

5. S výsledkom disciplinárneho konania je oboznámená členská základňa na najbližšej Členskej schôdzi SLK. 

Článok 7.

Odvolacie disciplinárne konanie 

1. Proti Rozhodnutiu o disciplinárnom previnení a uložení disciplinárneho opatrenia sa môže stíhaný písomne odvolať k Členskej schôdzi SLK prostredníctvom štatutárneho orgánu SLK, a to do 15 dní odo dňa, kedy bolo písomné vyhotovenie Rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia členovi SLK doručené. Odvolanie podané v stanovenej lehote má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva písomne a musí byť adresované štatutárnemu orgánu SLK.

2. Odvolacím orgánom v prípade odvolania proti prvostupňovému rozhodnutiu Výboru SLK alebo Disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia členovi SLK je v procesnom postavení druhostupňového disciplinárneho orgánu Členská schôdza SLK.

3. Proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní nie je prípustný opravný prostriedok. 

4. Členská schôdza SLK ako odvolací orgán môže zrušiť rozhodnutie prvostupňového disciplinárneho orgánu a sama vo veci rozhodnúť, alebo vec vrátiť prvostupňovému disciplinárnemu orgánu na nové konanie. 

5. Členská schôdza SLK ako odvolací orgán odvolanie zamietne ak: 

a) bolo podané oneskorene,

b) podala ho neoprávnená osoba,

c) zistí, že odvolanie je neodôvodnené. 

6. O odvolaní sa rozhoduje na najbližšej Členskej schôdzi SLK. Na prijatie záväzného rozhodnutia Členskej schôdze SLK proti odvolaniu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov SLK. Rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobúda právoplatnosť okamihom jeho vyhlásenia a vykonateľnosť dňom doručenia rozhodnutia. 

Článok 8

Záverečné ustanovenie 

Disciplinárne orgány SLK sa v disciplinárnom konaní vo veciach neupravených touto Disciplinárnou smernicou SLK riadia zákonom č.71/1967 o správnom konaní v znení neskorších noviel a predpisov. 

Toto aktuálne znenie Disciplinárnej smernice SLK v celom rozsahu nahrádza doterajší text Disciplinárnej smernice SLK v znení všetkých jej doterajších zmien. Aktuálne znenie Disciplinárnej smernice SLK bolo schválené Členskou schôdzou SLK dňa 27.01.2018. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. Právo zmeniť jej znenie v ktorejkoľvek časti má jedine Členská schôdza SLK. 

V Liptovskej Osade, dňa 27.01.2018