Bonitačná smernica SLK

 Článok I.

Základné ustanovenie

1. Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou, ktorá na základe poznatkov o exteriérových a povahových prednostiach, nedostatkoch a chybách v porovnaní s platným štandardom FCI a na základe posúdenia rodokmeňovej hodnoty bonitovaného jedinca, slúži k určeniu jeho chovnej upotrebiteľnosti. 

2. Úspešné absolvovanie bonitácie (skúšky chovnej spôsobilosti) je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu.

Článok II.

Riadna a mimoriadna bonitácia 

1. Bonitácia sa obvykle vykonáva 2x, najmenej však jedenkrát v roku. Termín a miesto konania je oznámený na webovej stránke klubu. 

2. Mimoriadna bonitácia sa koná na základe individuálnej žiadosti na žiadateľom určenej výstave psov na území Slovenskej republiky. 

3. Žiadosť o mimoriadnu bonitáciu treba adresovať poradcovi chovu Slovenského Leonberger Klubu (ďalej len SLK). 

4. O povolení konania mimoriadnej bonitácie rozhoduje Výbor SLK. 

5. Riadna a mimoriadna bonitácia je spoplatnená podľa Cenníka poplatkov SLK.

Článok III.

Žiadosť o vykonanie bonitácie

1. Žiadosť o vykonanie bonitácie môže podať iba majiteľ jedinca, ktorý má byť bonitovaný, alebo jeho splnomocnenec na základe plnomocenstva. 

2. Žiadateľ nemusí byť členom SLK, avšak SLK mu zabezpečuje chovateľský servis, ktorého podmienkou je uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov SLK a dodržiavanie Chovateľského a zápisného poriadku SLK, Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI).

3. Žiadosť musí mať písomnú formu. 

4. Žiadosť sa podáva poradcovi chovu SLK na adresu poradcu chovu minimálne 30 dní pred termínom konania riadnej bonitácie, ktorú klub oznámil na webovej stránke klubu. 

5. Žiadosť o mimoriadnu bonitáciu sa podáva poradcovi chovu SLK na adresu poradcu chovu.

6. Do žiadosti je treba uviesť:

a) celé meno a priezvisko žiadateľa,

b) adresu žiadateľa,

c) e-mailovú adresu alebo telefónne číslo žiadateľa,

d) celé meno jedinca, ktorý má byť bonitovaný. 

7. K žiadosti treba priložiť:

a) kópiu  rodokmeňa  jedinca, ktorý má byť bonitovaný,

b) potvrdenie o uhradení poplatku za bonitáciu podľa Cenníka poplatkov SLK,

c) vyhodnotenie vyšetrenia psa na DBK - dysplázie bedrových kĺbov. RTG snímok musí byť urobený od 18 mesiaca veku bonitovaného jedinca. Môže byť doložená aj kópia,

d) minimálne dva posudky  z klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej SLK. Jedinec musí absolvovať aspoň jednu výstavu v triede mladých, alebo strednej a aspoň  jednu výstavu vo vyššej triede ako je trieda mladých a musí obdržať známku aspoň veľmi dobrá. Môžu byť aj kópie posudkov.

e) genetické vyšetrenie LPN 1, LPN2 (platí aj vyšetrenie rodičov),

f) stanovenie  profilu DNA,

g) genetické vyšetrenie na LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov).

Článok IV.

Pozvanie na bonitáciu 

1. Poradca chovu SLK oznámi žiadateľovi prijatie jeho žiadosti. 

2. Ak jedinec, ktorý má byť bonitovaný, spĺňa všetky podmienky potrebné na bonitáciu,  pozve ho poradca chovu vhodným spôsobom (písomne poštou/e-mailom/telefonicky) na bonitáciu. 

3. Ak jedinec, ktorý má byť bonitovaný, nespĺňa podmienky potrebné na bonitáciu, poradca chovu oznámi žiadateľovi písomne alebo na uvedený e-mail v žiadosti zamietnutie jeho žiadosti. 

4. Ak chýba niektorý z podkladov, predpísaných v čl. III ods. 6 a 7 tejto smernice, poradca chovu SLK vyzve žiadateľa vhodným spôsobom (poštou/e-mailom) o ich doplnenie. Ak žiadateľ požadované podklady nedoplní, žiadosť sa zamietne. 

5. Žiadateľ sa môže písomne odvolať voči zamietnutiu jeho žiadosti k Výboru SLK do 30 dní od jeho doručenia. 

6. Ak Výbor SLK vyhovie odvolaniu, oznámi to žiadateľovi  a pozve ho na bonitáciu. 

7. Voči rozhodnutiu Výboru SLK sa nedá odvolať. 

Článok V.

Podmienky bonitácie 

1. Na bonitácii je možné sa zúčastniť od 18 mesiaca veku, rozhodujúci je deň narodenia ku dňu konania bonitácie. Horná veková hranica nie je obmedzená, avšak  vzhľadom na zdravotný stav a celkovú kondíciu jedinca môže poradca chovu  žiadosť o vykonanie bonitácie zamietnuť. 

2. Na bonitáciu je potrebné predložiť:

a) rodokmeň zvieraťa,

b) originál minimálne dvoch posudkov z  predpísaných výstav  z klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej SLK. Jedinec musí absolvovať aspoň jednu výstavu v triede mladých, alebo strednej a aspoň jednu výstavu vo vyššej triede ako je trieda mladých a musí obdržať známku aspoň veľmi dobrá. Ak boli k žiadosti priložené originály posudkov, tak tento bod neplatí. Originály posudkov budú žiadateľovi vrátené po bonitácii. 

c) očkovací preukaz (Pet pas). Bonitácie sa zúčastnia iba  jedinci s planým veterinárnym potvrdením o zdravotnom stave jedinca,

d) originál potvrdenia o vyšetrení psa na DBK - dysplázie bedrových kĺbov. Ak bol k žiadosti priložený originál, tak tento bod neplatí. Originály posudkov budú žiadateľovi vrátené po bonitácii. RTG snímok musí byť urobený od 18 mesiaca veku bonitovaného jedinca. Chovným bude uznaný jedinec s výsledkom DBK maximálne L2/P2 (C/C).

e) genetické vyšetrenie LPN 1, LPN2 (platí aj vyšetrenie rodičov),

f) stanovenie  profilu DNA,

g) genetické vyšetrenie na LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov).

h) potvrdenie o zaplatení bonitačného poplatku  podľa aktuálneho Cenníka poplatkov SLK.

Článok VI.

Priebeh bonitácie 

1. Bonitácia je prevádzaná verejne trojčlennou Bonitačnou komisiou - zloženou z rozhodcu, poradcu chovu SLK a minimálne jedného člena Výboru SLK. Výsledok bonitácie je oznámený majiteľovi psa hneď a následne je výsledok bonitácie uverejnený aj na webovej stránke klubu. 

2. Zviera predvádza na bonitácii jeho majiteľ alebo ním poverená osoba, a to po celú dobu bonitácie. Účasť viacerých osôb v kruhu pri manipulácii so zvieraťom v priebehu bonitácie nie je povolená. 

3. Bonitačná komisia je oprávnená zo závažných dôvodov odložiť svoje rozhodnutie o spôsobilosti zvieraťa k chovu na ďalšiu bonitáciu. Dôvod musí byť zase verejne oznámený. 

4. Priebeh bonitácie je zaznamenaný do bonitačnej karty, jej originál dostane majiteľ a kópiu poradca chovu. Na karte je krátko vyjadrené hodnotenie jedinca a charakteristika partnera, s ktorým sa jedinec nesmie kryť.

Článok VII.

Zubná karta 

1. Na každej klubom usporiadanej akcii /bonitácii, výstave/ je možné si nechať potvrdiť zubnú kartu, ktorá je dokladom o plnochruposti a skuse zvieraťa pre prípad úrazu pre absolvovanie bonitácie. 

2. Karta musí byť potvrdená 3 rozhodcami pokiaľ sú prítomní, je možné toto previesť i na jednej akcii súčasne. 

3. Vyplnenie zubnej karty nie je povinné a nezbavuje majiteľa povinnosti riadne predviesť chrup zvieraťa pri bonitácii.

Článok VIII.

Rozhodnutie o chovnosti 

1. Bonitačná komisia môže o bonitovanom jedincovi rozhodnúť nasledovne:

a) chovný,

b) nechovný. 

2. Rozhodnutie o udelení chovnosti sa zaznačuje do bonitačnej karty a do rodokmeňa bonitovaného jedinca. 

3. Rozhodnutie o udelení nechovnosti sa zaznačuje do bonitačnej karty a do rodokmeňa bonitovaného jedinca.

Článok IX.

Odvolanie

1. Proti rozhodnutiu Bonitačnej komisie má majiteľ zvieraťa právo odvolať sa a to priamo na mieste, alebo písomne do 30 dní od rozhodnutia Bonitačnej komisie k Výboru SLK. 

2. Ak Výbor SLK vyhovie odvolaniu, oznámi to sťažovateľovi a pozve ho na nasledujúcu bonitáciu, kde nanovo posúdi bonitovaného jedinca a rozhodne o bonitácii.  

3. Ak Výbor SLK nevyhovie odvolaniu, sťažovateľ sa môže písomne odvolať do 30 dní k Členskej schôdzi SLK, ktorá o jeho odvolaní rozhodne. 

4. Voči rozhodnutiu Členskej schôdze SLK sa nedá odvolať. 

Článok X.

Posudzovacie kritéria 

 1. Posudzovacími kritériami sú:

a) meranie – výška v kohútiku, váha v kg,

b) hodnotenie exteriéru,

c) celkový dojem z postoja a pohybu,

d) povaha.

2. Chovnosť obdržia len jedince skutočne vyspelé, typické, ktoré nevykazujú žiadne závažné chyby podľa štandardu, s vyrovnanou povahou, riadne predvedené  v odpovedajúcej kondícii. 

3. Členskou schôdzou SLK bol schválený najvyšší stupeň DBK prípustný pre chov, a to 2/C, tj. stupeň dva pre ľavú i pravú nohu. Pre zlepšenie zdravotného stavu populácie nesmie byť povolené spojenie zvierat, u ktorých sa objavuje u psa aj suky vyhodnotenie DBK obojstranne stupňom 2/C. 

4. Genetické vyšetrenie jedincov zaradených do chovu na LPN 1 a LPN 2  je povinné. Jedince s LPN 1 - D/N sa môžu páriť len s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LPN – N/N. Jedince s LPN 2 – D/N, D/D a LPN 1 – D/D sú vyradené z chovu.

5. Stanovenie profilu DNA je povinné. Nepredloženie profilu DNA je od 1.1.2018 dôvodom na nezaradenie jedinca do chovu.

6. Genetické vyšetrenie jedinca na LEMP je povinné. Nepredloženie výsledku genetického testu na LEMP je od 1.2.2018 dôvodom na nezaradenie jedinca do chovu. Jedince s LEMP - D/N (prenášač) sa môžu páriť iba s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LEMP - N/N (normálny). Jedince s LEMP - D/D (postihnutý) sú vyradené z chovu.

Článok XI.

Platnosť chovnosti 

1. Chovnosť je platná do posledného dňa  8 roka života suky, neobmedzene pre psa a podmienená je pravidelnou účasťou na klubových výstavách. 

2. Chovný jedinec  musí byť aspoň raz za 2 roky riadne prihlásený a vystavený na klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej SLK. 

3. Chovnosť psa alebo suky možno ukončiť v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov alebo v prípade zdravia ohrozujúceho ochorenia chovného jedinca. Návrh na ukončenie chovnosti predkladá Výboru SLK s písomným odôvodnením poradca chovu SLK. Konečné rozhodnutie o ukončení chovnosti prináleží Výboru SLK.

Článok XII.

Pozastavenie a obnovenie chovnosti

1. O pozastavení a obnovení chovnosti rozhoduje Výbor SLK. Návrh na pozastavenie a obnovenie chovnosti s odôvodnením predkladá Výboru SLK poradca chovu SLK. Voči rozhodnutiu Výboru SLK sa nedá odvolať.

3. Dôvody na pozastavenie chovnosti:

a) disciplinárne konanie za porušenie Chovateľského a zápisného poriadku SLK a Bonitačnej smernice SLK,

b)  neuhradenie členského príspevku,

c)  nevystavenie chovného jedinca na klubovej alebo špeciálnej výstave aspoň jedenkrát za dva roky,

d)  zlý zdravotný stav a neuspokojivá celková kondícia chovného jedinca,

e)  pochybnosti o kvalite a čistote chovu,

f)  neumožnenie kontroly chovateľského prostredia.

4. Obnovenie chovnosti nastane, ak pominú dôvody na jej pozastavenie.

Článok XIII.

Odobratie chovnosti 

1. Pokiaľ potomkovia psa dedia preukázateľne a opakovane povahové, exteriérové alebo zdravotné chyby, môže byť chovnosť odobraná kedykoľvek.

2. Návrh na odobratie chovnosti predkladá poradca chovu SLK Výboru SLK, po zistení dôvodu pre jej odobratie. 

3. O odobratí chovnosti rozhoduje Výbor SLK. 

4. Proti rozhodnutiu Výboru SLK o odobratí chovnosti sa dá písomne odvolať do 30 dní od doručenia rozhodnutia k najbližšej Členskej schôdzi SLK, ktorá o odvolaní rozhodne. 

5. Voči rozhodnutiu Členskej schôdze SLK sa nedá odvolať. 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenie 

     Táto Bonitačná smernica Slovenského Leonberger Klubu bola schválená  Výročnou členskou schôdzou Slovenského Leonberger Klubu dňa 16. 5. 2015doplnená bola na Členskej schôdzi SLK dňa 27. 1. 2018. Týmto dňom nadobúda účinnosť a platnosť. Právo zmeniť jej znenie v ktorejkoľvek časti má jedine Členská schôdza  SLK.

          V Liptovskej Osade, dňa 27. januára 2018