Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí

V zmysle rozhodnutia prezídia SKJ je každý chovateľský klub SPZ a UKK

povinný dodržať nasledovný postup: 

Klub je povinný vybraného rozhodcu písomne (e-mailom, listom) kontaktovať, pozvať na posudzovanie a dohodnúť bližšie podmienky (cestovné, odmena za posudzovanie a pod.). Je potreba písomnej odpovede od rozhodcu. Odporúča sa kontaktovať rozhodcu min. 10 mesiacov pred plánovaným podujatím. 

- Po obdržaní kladnej odpovede od pozvaného rozhodcu a dohodnutí podmienok, požiada každý klub SPZ a UKK minimálne 30 dní pred plánovaným podujatím sekretariát SKJ o delegovanie rozhodcu, resp. rozhodcov (na predpísanom tlačive – viď. www.skj.sk). K žiadosti priloží propozície konkrétneho podujatia a uvedie všetky kontakty na usporiadateľov (adresa, e-mail, telefón). 

Sekretariát SKJ vystaví delegačný list a pošle ho rozhodcovi. 

- V prípade pozvania zahraničného rozhodcu je potrebné požiadať SKJ o vyžiadanie súhlasu národnej kynologickej organizácie krajiny, odkiaľ rozhodca pochádza, v zmysle predpisov FCI. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať o súhlas na delegovanie zahraničného rozhodcu skôr, min. 3 mesiace pred konaním výstavy. K žiadosti priložiť propozície konkrétneho podujatia a uviesť všetky kontakty na usporiadateľov (adresa, e-mail, telefón). 

Sekretariát SKJ vyžiada súhlas od národnej kynologickej organizácie krajiny, odkiaľ rozhodca pochádza, vystaví delegačný list a pošle ho rozhodcovi. 

- Pri organizovaní výstav si najneskôr 21 dní pred konaním výstavy vyžiada chovateľský klub od sekretariátu SKJ presný počet kartičiek CAJC, CAC, R. CAC, BOB a BOS. 

- Usporiadateľ/chovateľský klub je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát SKJ a sekretariát príslušného zväzu, povýstavný katalóg s výsledkami, z ktorých musí byť zrejmé, ktorí jedinci získali čakateľstvo šampionátu. 

- Usporiadateľ/chovateľský klub je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát SKJ vyplnené tlačivo Vyúčtovanie odobratých kartičiek s uvedením počtu udelených titulov za účelom vystavenia faktúry na úhradu.  

- Usporiadateľ/chovateľský klub/kynologický klub, ktorý organizoval skúšky/súťaž so zadávaním CACIT, je povinný prostredníctvom zastrešujúcej organizácie klubu (SPZ, ZŠK, ÚKK) zaslať na sekretariát SKJ výsledkovú listinu najneskôr do 2 mesiacov po ukončení podujatia.