Výročná členská schôdza !!!!

Oznámenie

V súlade s § 7., článok 2., písmeno a) Stanov Slovenského Leonberger Klubu zvoláva Výbor SLK rokovanie Výročnej členskej schôdze Slovenského Leonberger Klubu, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2019 od 14,00 hodín v reštaurácii 3 Domky v JASNEJ-LÚČKY s týmto návrhom programu:

1. Otvorenie VČS, schválenie programu.

2. Voľba pracovných komisií (volebnej komisie a návrhovej komisie).

3. Správa o činnosti Výboru SLK a o aktuálnom stave členskej základne SLK.

4. Správa o hospodárení SLK.

5. Správa Revíznej komisie SLK. 

6. Prijatie asociovaných členov SLK za riadnych členov SLK.

7. Voľba orgánov klubu – Výboru SLK a Revíznej komisie SLK.

8. Návrh Rozpočtu SLK na rok 2019.

9. Návrh Smernice pre hospodárenie SLK.

10. Návrhy zmien a úprav vnútorných poriadkov a predpisov klubu: Stanovy SLK, Disciplinárna smernica SLK, Chovateľský a zápisný poriadok SLK, Bonitačná smernica SLK.

11. Vyhodnotenie splnenia Plánu činnosti SLK za rok 2018 a Návrh Plánu činnosti SLK na rok 2019.

12. Rôzne:

13. Diskusia.

14. Prestávka.

15. Schválenie uznesenia z VČS.

16.Záver

Vaše návrhy na zmeny a doplnenie programu VČS SLK Vás v súlade so Stanovami SLK § 7, článok 2., písmeno d) žiadame podať písomne najmenej 7 dní pred rokovaním schôdze (e-mailom na adresu leonberger@leonberger.sk).

O návrhoch, ktoré budú prednesené ústne počas rokovania Výročnej členskej schôdze SLK sa bude rokovať len vtedy, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov klubu.