Chovateľské minimum

Chovateľské minimum

Táto stránka je určená začínajúcim majiteľom leonbergera, ktorí majú záujem zúčastniť sa riadeného chovu podľa Stanov a Chovateľského poriadku Slovenského Leonberger Klubu (ďalej len SLK) .
Prvotným predpokladom zaradenie leonbergera do chovu je zviera bez hrubých, vylučujúcich vád z chovu, ktoré popisuje štandard plemena. Niektoré chyby je možno zistiť v útlom veku šteňaťa ešte u chovateľa, pri kontrole vrhu poradcom chovu, niektoré chyby sa prejavia až pri raste a dospievaní šteňaťa. Kontroly vrhov u všetkých chovateľov / členov SLK , zaisťuje SLK .
U psov aj súk je na ich  získanie chovnej spôsobilosti povinné absolvovať :
- Výstavu 2x predpisanú výstavu pre bonitáciu, po bonitácii raz za 2 roky  účasť na klub.výstave.
- Röntgen bedrových kĺbov.
- Vyšetrenie LPN1 a LPN2.
- Bonitáciu s exteriérovým hodnotením od 18 mesiacov. (samotná chovnosť začína od 24 mesiacov).
   Pri každej chovateľskej akcie je majiteľ psa povinný predložiť očkovací preukaz (pas pre malé zvieratá, pas spoločenského zvieraťa) s platným očkovaním proti besnote, preukaz pôvodu psa s doplneným menom a adresou majiteľa, doklad o úhrade poplatku podľa propozícií .
Výstava - pre zaradenie do chovu je povinná účasť na jednej výstave klubovej, alebo špeciálnej, alebo národnej, alebo medzinárodnej. Majiteľ musí absolvovať  prvú výstavu najneskôr vo veku 18  mesiacov, t.j. vek zodpovedajúci  triede mladých , druhú výstavu  potom vo vekovo vyššej  inej triede, na výstave je povinné pre zaradenie do chovu ohodnotenie  najnižšie známkou " veľmi dobrá/ý " a to v dobe pred bonitáciou, posudok z výstavy či zápis do preukazu pôvodu psa o absolvovaní výstavy sa dokladá pri bonitácií , ďalších výstav sa môže pes zúčastniť ktorýchkoľvek, kdekoľvek , kedykoľvek , po celý život .
Klubová ,alebo  špeciálna výstava :  organizuje výhradne SLK 2 x ročne , informuje o nich klubová stránka SLK vrátane propozícií a prihlášky. 
Oblastné , krajské , medzinárodné , národne výstavy :  kalendár všetkých výstav nájdete na klubovej stránke SLK
Röntgen dysplázia bedrových kĺbov ( ďalej len rtg DKK ) - pre zaradenie do chovu je rtg DKK povinný, stav DKK možno posúdiť najskôr vo veku 18 mesiacov, rtg vykoná ktorékoľvek oprávnené veterinárne stredisko v bydlisku majiteľa psa. Vyhodnotenie DKK alebo jeho zápis v preukaze pôvodu psa musí byť doložené u bonitácie, viac viď Bonitačná smernica SLK a Dysplázia bedrových kĺbov - DKK .
Bonitácia - pre zaradenie do chovu je bonitácia povinná. Minimálna veková hranica pre účasť na bonitácii je u psa aj suky 18 mesiacov ,bonitáciu organizuje výhradne SLK minimálne 2x ročne , vždy na jarnom a jesennom  klubovom zraze , mimoriadne môže aj častejšie ,o termínoch bonitácie informuje klubová stránke SLK vrátane propozícií a prihlášky ,pri bonitácií majiteľ psa i suky dokladá : zápis v PP alebo posudok z určeného typu výstavy s najnižšou známkou " veľmi dobrá/ý " , vyhodnotenie DKK s najvyšším stupňom 2 / 2 a očkovací preukaz ( pas pre malé zvieratá , pas zvieraťa pre spoločenské zvieratá) s platným očkovaním. 
Účastník bonitácie hradí poplatok EUR  vopred na účet SLK (podľa cenníka).
Bonitácia je odborné a podrobné posúdenie jedinca vyjadrené v bonitačnom kóde a sprevádza chovne akceptovateľného psa i suku celý život s podmienkou účasti na jednej klubovej výstave raz za 2 roky. V bonitačnom kóde sú zaznamenané prednosti a vady exteriéru a povahové vlastnosti. Niektorí jedinci obrých plemien dozrievajú v neskoršom veku troch aj štyroch rokov. V záujme majiteľa leonbergera je fyzickú a povahovú zrelosť a momentálnu kondíciu zvieraťa objektívne posúdiť a prihlásiť na bonitáciu jedinca v čase, keď môže získať najoptimálnejší bonitačný kód .