Slovakia dog cup

SLOVAKIA DOG CUP
Bodovacia súťaž medzinárodných, národnej a celoštátnych výstav psov

Slovenská kynologická jednota vypisuje na výstavnú sezónu celoročnú bodovacia súťaž, v rámci ktorej budú priebežne vyhodnocované psy a sučky zapísané v plemenných knihách SKJ, ktoré sa počas príslušného kalendárneho roka zúčastňujú medzinárodných, národnej, celoštátnych výstav a svetovej špeciálnej výstavy národných plemien, ktoré sú usporiadané na Slovensku .

Na základe získaných bodov za udelenú známku, poradie, čakateľstvá, tituly a umiestnenia v záverečných súťažiach sa výsledky budú vyhodnocovať a publikovať priebežne na internetovom portáli www.SlovakiaDogCup.sk. Vyhodnocovanie sa uskutoční v rámci plemien, skupín FCI a celkovo.

Pre účasť v súťaži je podmienkou zapísanie v plemennej knihe SKJ ku dňu prihlásenia na aktuálnu výstavu. Do súčtu bodov Slovakia Dog Cupu sa započítavajú výsledky len z výstav, kde je jedinec uvedený v katalógu s príslušným číslom SPKP (SÚCHNO). Po ukončení výstavnej sezóny Slovenská kynologická jednota ocení desať najúspešnejších jedincov z celkového poradia a najúspešnejších troch jedincov z každej skupiny FCI a neuznaných plemien.

Všetky jedince, zapísané aj nezapísané v plemenných knihách SKJ, sa na portále www.SlovakiaDogCup.sk vyhodnocujú v kategórii Open Slovakia Dog Cup bez ocenení. V prípade zistenia nedostatkov vo výsledkoch, je možné tieto oznámiť na e-mailovej adrese slovakiadogcup@gmail.com. Ako prílohu priložte posudkový list, prípadne kartičku s potvrdeným čakateľstvom, alebo titulom, prípadne iný relevantný doklad. V rámci príslušného kalendárneho roka je možné požiadať o zmeny a doplnenia len do 31. decembra.