Chovateľský a zápisný poriadok SLK

 Článok 1.

Všeobecné ustanovenia 

1. Tento Chovateľský a zápisný poriadok Slovenského Leonberger Klubu (ďalej len poriadok) slúži na riadenie chovu psov plemena Leonberger s preukazom pôvodu (SKJ-UKK) v zmysle platného štandardu FCI  plemena Leonberger a platného zákona na ochranu zvierat.

2. Cieľom riadeného chovu plemena Leonberger je udržovať a zvyšovať exteriérovú a povahovú úroveň plemena Leonberger. Kontrolovať a zlepšovať zdravotný stav populácie a životných podmienok jedincov plemena Leonberger.

3. Ustanovenia poriadku platia pre všetkých chovateľov, majiteľov a držiteľov psov plemena Leonberger s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom týchto psov. 

4. Chovateľ, držiteľ a majiteľ chovného psa a suky nemusia byť členmi Slovenského Leonberger Klubu (ďalej len SLK), avšak SLK im zabezpečuje chovateľský servis, ktorého podmienkou je uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov SLK a dodržiavanie Chovateľského a zápisného poriadku SLK, Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI).

Článok 2.

Chov

1. Chov v SLK je riadený. Za riadenie chovu je zodpovedný poradca chovu. Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba, rešpektujúca zásady genetického zdravia psov. Chov nesmie byť na úkor ich zdravia. Úzka príbuzenská plemenitba je zakázaná.

2. S chovateľstvom je nezlučiteľná produkcia šteniat bez PP a obchodovanie alebo sprostredkovanie obchodu so psami. Je zakázané predávať šteniatka prostredníctvom výkupov, priekupníkom a obchodníkom so psami za účelom ďalšieho predaja.

3. Výbor SLK je v odôvodnených prípadoch oprávnený obmedziť dočasne, alebo trvalo zakázať chov buď konkrétneho jedinca, alebo celej chovateľskej stanice. A to na základe disciplinárneho konania, na základe návrhu poradcu chovu, alebo ak sa u chovateľa zistí nedodržiavanie povinností, alebo iných záväzných ustanovení. Rozhodnutie Výboru SLK je konečné.

Článok 3.

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

1. Majiteľ psa či suky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže to preukázať jeho preukazom o pôvode.

2. Držiteľ psa či suky je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom písomne zmocnený používať ho k chovu a u ktorého sa pes aj fyzicky nachádza.

3. Chovateľ je držiteľ chovnej suky v čase vrhu, ktorého chovateľská stanica bola riadne zaregistrovaná prostredníctvom SKJ.

4. Každá zmena v držaní chovného jedinca musí byť do 15 dní oznámená písomne poradcovi chovu, týka sa to aj zapožičania chovnej suky alebo krycieho psa do zahraničia. Úhyn psa či suky je majiteľ povinný do 15 dní oznámiť poradcovi chovu. Odporúča sa uviesť aj príčinu úhynu, pokiaľ je známa.

5. Odchovy na cudziu chovateľskú stanicu (zapožičanie chovnej suky) je možné po vzájomnej dohode medzi majiteľom chovnej suky a vlastníkom registrovanej chovateľskej stanice. Dohoda musí byť uzavretá písomne a musí byť súčasťou Žiadosti o krycí list.

6. Ak je chovný jedinec v spoluvlastníctve viacerých osôb z rôznych krajín, musí spĺňať podmienky pre zaradenie do chovu všetkých krajín spolumajiteľov, kde chce byť chovne používaný. V tomto prípade sa nejedná o zahraničné krytie. 

Článok 4.

Chovní jedinci

1. Chovní jedinci sú čistokrvní psy a suky, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu a sú zapísaní v registri chovných jedincov v plemennej knihe SKJ. Zaradenie do chovu sa robí  na bonitáciách. Zápis do registra chovných jedincov robí plemenná kniha.

2. Podmienky pre zaradenie do chovu:

úspešné absolvovanie bonitácie od 18 mesiacov veku jedinca,

minimálna veková hranica: pes 24 mesiacov, suka 24 mesiacov,

-  absolvovanie RTG vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) od 18 mesiacov,

- genetické vyšetrenie na LPN 1, LPN 2 (platí aj vyšetrenie rodičov),

- stanovenie profilu DNA,

-  genetické vyšetrenie na LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov),

- absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho jedna v triede  mladých alebo v triede strednej a druhá v triede  vyššej s minimálnym hodnotením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ z každej z uvedených výstav. Absolvovaná výstava musí byť klubová, alebo špeciálna a musí byť usporiadaná SLK. Triedy šteniat, dorastu a mimo konkurencie sa do bonitácie nepočítajú.

3. Do chovu sa budú zaraďovať jedince s RTG nálezom u DBK maximálne 2.-ho stupňa (DBK-A, B a C) s tým, že jedinec s nálezom DBK-C, zaradený do chovu, môže byť použitý na párenie jedinec s jedincom, ktorý má DBK-A.

4. Genetické vyšetrenie jedincov zaradených do chovu na LPN 1 a LPN 2  je povinné. Jedince s LPN 1 - D/N sa môžu páriť len s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LPN – N/N. Jedince s LPN 2 – D/N, D/D a LPN 1 – D/D sú vyradené z chovu.

5. Majiteľ každého už do chovu zaradeného jedinca je povinný do 1.1.2018 vykonať a doložiť stanovenie profilu DNA svojho psa/suky. Výsledok testu bude zverejnený na klubovej webovej stránke. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom na pozastavenie alebo odobratie chovnosti.

6. Genetické vyšetrenie jedinca na LEMP je povinné. Nedoloženie výsledku genetického testu na LEMP je od 1.2.2018 dôvodom na nezaradenie jedinca do chovu. Majiteľ každého už do chovu zaradeného jedinca s plánovanou reprodukciou je povinný do 1.3.2018 vykonať genetické vyšetrenie na LEMP svojho psa/suky. Nesplnenie tejto podmienky je dôvodom na pozastavenie alebo odobratie chovnosti. Jedince s LEMP - D/N (prenášač) sa môžu páriť iba s testovaným jedincom s negatívnym výsledkom LEMP - N/N (normálny). Jedince s LEMP - D/D (postihnutý) sú vyradené z chovu.

7. Chovný jedinec, ktorého majiteľ alebo držiteľ neuhradí členský príspevok (platí pre členov) a iné poplatky, bude mať pozastavenú chovnosť. Chovný jedinec  musí byť aspoň raz za 2 roky riadne prihlásený a vystavený na klubovej alebo špeciálnej výstave psov pod záštitou SLK, inak má pozastavenú chovnosť až do najbližšej absolvovanej výstavy. Chovnosť suky končí dňom keď dovŕši vek 8 rokov. Ten deň sa považuje za posledný možný termín nakrytia. Prípadné predĺženie chovnosti môže byť povolené pri predvedení zvieraťa na najbližšej bonitácii, pokiaľ ide o mimoriadne kvalitné a zdravé zviera vo vynikajúcej kondícii. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.

8. Chovnosť psa alebo suky možno ukončiť v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov alebo v prípade zdravia ohrozujúceho ochorenia chovného jedinca. Návrh na ukončenie chovnosti podáva s písomným odôvodnením poradca chovu. Konečné rozhodnutie o ukončení chovnosti prináleží Výboru SLK.

9. Je neprípustné, aby bol chovný pes použitý ku krytiu nechovnej suky.

Článok 5.

Krycí list (pripúšťacie povolenie)

1. Pred plánovaným krytím chovnej suky si jej majiteľ písomne vyžiada od poradcu chovu krycí list minimálne 3 týždne pred začiatkom hárania suky s možnosťou uvedenia 1 až 3 psov, s ktorými plánuje kryť. Prípadne požiada poradcu chovu o výber vhodného psa. Poradca chovu do 3 týždňov od prijatia žiadosti vystaví krycí list a potvrdenie o zaplatení poplatku za krycí list na účet klubu. Krycí list musí byť vyžiadaný a vyplnený aj v prípade, že obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

2. Poradca chovu nevystaví krycí list, ak je majiteľ chovnej suky v disciplinárnom konaní, nemá  zaplatený členský a iný povinný poplatok, podľa sadzobníka poplatkov  SLK.

3. V odôvodnených a preukázaných prípadoch môže poradca chovu odmietnuť vystaviť krycí list (napr. veľmi zlá kondícia suky, pri závažných nedostatkoch v starostlivosti o suku a šteňatá v predchádzajúcom vrhu, zdravotné vady a pod.).

4. Ak nedošlo ku krytiu, je majiteľ suky povinný krycí list vrátiť poradcovi chovu, najneskôr do 14 dní po skončení hárania suky. Bez vystaveného krycieho listu sa krytie nemôže uskutočniť.

5. V odôvodnených prípadoch môže poradca chovu vystaviť expesný krycí list do 3 pracovných  dní od podania žiadosti, spoplatnený je podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov SLK.

Článok 6.

Krytie

1. Krytie sa môže uskutočniť len medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného krycieho listu, kde sú obaja jedinci uvedení, a teda odsúhlasení poradcom chovu. Počas jedného hárania môže byť suka krytá len jedným zo psov, uvedených v krycom liste. Ak majiteľ chovnej suky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania, je majiteľ chovného psa povinný toto umožniť. Medzi krytiami rôznych súk jedným chovným psom musí uplynúť aspoň 24 hodín.

2. Krytie môže byť nahradené insemináciou. Tento úkon môže robiť len osoba odborne spôsobilá a musí byť o tomto úkone záznam v krycom liste.

3. Majiteľ krycieho psa je povinný nahlásiť krytie poradcovi chovu do 3 dní od uskutočneného krytia. 

4. V prípade zapožičania si psa alebo suky zo zahraničia je povinná bonitácia tohto jedinca pred prvým krytím v SR.

5. Chovná suka môže mať jeden vrh počas jedného kalendárneho roka, maximálne 4 vrhy za svoj život.

6. Úhrada za krytie je vecou dohody medzi majiteľom chovnej suky a majiteľom chovného psa.

7. Pri žiadosti o vydanie krycieho listu na zahraničného psa je majiteľ chovnej suky povinný spolu so žiadosťou predložiť kópiu preukazu pôvodu tohto psa, doklad o uchovnení tohto psa v príslušnom štáte, jeho vyšetrenie DBK a od 1.1.2018 jeho profil DNA.

8. Po uskutočnení krytia vyplní majiteľ chovnej suky krycí list a spolu s majiteľom chovného psa podpismi potvrdia uskutočnenie krytia, toto krytie oznámia poradcovi chovu do 3 dní.

Článok 7.

Vrh

1. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. V prípade úhynu suky pri pôrode sa povoľuje umelý odchov. Chovateľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť poradcovi chovu.

2. Chovateľ je povinný osvedčeným spôsobom oznámiť dátum narodenia šteniat do 5 dní poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a zároveň sa dohodnúť s poradcom chovu na termíne kontroly vrhu. V prípade nenarodenia sa šteniat je majiteľ suky povinný vrátiť krycí list do 14 dní po predpokladanom termíne pôrodu poradcovi chovu.

3. Poradca chovu vykoná kontrolu vrhu až po zaplatení poplatku za kontrolu vrhu, členského poplatku (platí pre člena SLK) a iných povinných poplatkov, podľa sadzobníka  poplatkov SLK. Váha šteniat pri kontrole vrhu 6 týždňov min. 6 kg, 7 týždňov min. 7 kg, 8 týždňov min. 8 kg.

4. Chovateľ vrhu, kde sa pri kontrole vrhu vyskytnú pochybnosti o kvalite a čistote chovu je povinný od 1. 2. 2018 vykonať vyšetrenie na profil DNA u dvoch náhodne vybraných šteniat. Až po overení/porovnaní profilu DNA šteniatok s profilom DNA rodičov s kladným výsledkom budú narodeným šteniatkam vystavené Preukazy o pôvode. V tomto prípade budú náklady na vyšetrenie chovateľovi preplatené z prostriedkov SLK. Ak sa parentita nepotvrdí, vyšetrenie profilu DNA je na náklady chovateľa a voči chovateľovi sa v súlade s Disciplinárnou smernicou SLK začne disciplinárne konanie.

5. V čase predaja musia mať šteňatá minimálne 8 týždňov, minimálnu hmotnosť 8kg,  byť riadne odčervené, začipované, zaočkované a musia byť po kontrole vrhu. Ak niektoré šteniatko nezodpovedá týmto požiadavkám, nesmie ho chovateľ odovzdať novému majiteľovi.

6. Po odpredaní šteniat je chovateľ povinný nahlásiť poradcovi chovu kompletný zoznam nových majiteľov s uvedením mena šteňaťa, mena a priezviska jeho majiteľa a jeho plnej adresy (bydlisko, e-mailová adresa, telefón).

Článok 8.

Čipovanie

1. Čipovanie šteniat je povinné a vykonáva sa do kontroly vrhu. Vykonáva ho veterinárny lekár, ktorý toto čipovanie vyplní a potvrdí na prihláške k zápisu šteniat.

2. Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene následne po kontrole vrhu na adresu Plemennej knihy.

3. Postup pri čipovaní šteniat je nasledovný:

Chovateľ požiada veterinárneho lekára o začipovanie šteniat,  a to pred zaslaním prihlášky k zápisu šteniat na Plemennú knihu. Veterinárny lekár po začipovaní šteniat nalepí do prihlášky k zápisu čiarové kódy k menám šteniat. Následne sa vykoná kontrola vrhu. Chovateľ po kontrole zasiela prihlášku k zápisu šteniat na Plemennú knihu a to najneskôr do 9 týždňov veku šteniat. 

Článok 9.

Poradca chovu

1. Je funkcionárom klubu, ktorého volí spomedzi seba Výbor SLK.

2. Povinnosti poradcu chovu:

a)      riadi a vyhodnocuje chov,

b)     predkladá výboru klubu návrhy a opatrenia na zlepšenie chovu,

c)      predkladá členskej schôdzi klubu informácie o chove za príslušný rok,

d)     vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk,

e)      vystavuje krycie listy,

f)       vykonáva kontroly vrhov,

g)     vykonáva kontroly chovateľského prostredia, 

h)     predkladá výboru klubu návrhy na pozastavenie a obnovenie chovnosti,

i)       navrhuje vylúčenie chovných jedincov z chovu,

j)       vedie dokumentáciu chovu psov, krycie listy, ktoré sú majetkom klubu. 

3. Proti rozhodnutiam poradcu chovu, ako prvostupňového orgánu,  možno do 15 dní od doručenia jeho rozhodnutia podať odvolanie k Výboru SLK, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou. 

4. Chovateľ je povinný umožniť poradcovi chovu vykonať riadne kontrolu celého vrhu, ako aj kontrolu chovateľského prostredia, v ktorom sú šteňatá umiestnené a chované. Ak poradca chovu zistí porušenie Chovateľského a zápisného poriadku SLK, alebo závažné nedostatky vo vývoji, výžive alebo ustajnení šteniat a ostatných zvierat v chovateľskej stanici, neodkladne túto skutočnosť nahlási Výboru SLK. Tieto skutočnosti môžu viesť k zahájeniu disciplinárneho konania.

5. Chovateľ je po dohode s poradcom chovu povinný umožniť poradcovi chovu kedykoľvek vykonať kontrolu chovateľského prostredia, v ktorom sú chovné jedince umiestnené a chované. Ak poradca chovu zistí porušenie Chovateľského a zápisného poriadku SLK, alebo iné závažné nedostatky, neodkladne túto skutočnosť nahlási Výboru SLK. Tieto skutočnosti môžu viesť k zahájeniu disciplinárneho konania.

Článok 10.

 Plemenná kniha

1. Do SPKP SKJ sa zapisujú všetky šteňatá, ak ich chovateľ splnil podmienky pre registráciu vrhu. Vrh sa zaregistruje na základe Prihlášky na zápis vrhu, ktorú potvrdí poradca chovu alebo kontrolór vrhu. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom.

2. Do SPKP SKJ sa ďalej zapisujú dovezení jedinci, ak majú PP, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha FCI. Podmienky pre zaradenie musia splniť i dovezení jedinci. Zahraničné preukazy pôvodu sa doplnia registračným číslom SPKP SKJ.

Článok 11.

Chovateľská stanica

1. Na žiadosť chovateľa zaregistruje SPKP SKJ chránený názov chovateľskej stanice. Na predpísanom tlačive si chovateľ navrhne 6 názvov s maximálnym počtom 20 znakov. Majiteľom chovateľskej stanice sa môže stať len plnoletý občan SR.

Článok 12.

Preukaz o pôvode psa

1. Je to úradný písomný doklad, ktorý musí mať tieto údaje: Plemeno, predkov jedinca vyznačených do 3.generácie, meno psa a chovateľskej stanice, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti, veľkostný ráz, číslo zápisu, druh chovu, pečiatku plemennej knihy, podpis pracovníka plemennej knihy a podpis chovateľa.

2. Preukaz o pôvode je neprenosný a jeho falšovanie je trestné. Zmeny a zápisy do preukazu môže vykonávať SKJ a ňou poverené osoby (posudzovatelia, veterinári, bonitačná komisia). Stratu PP treba čo najskôr ohlásiť Plemennej knihe. Po mesiaci sa vystaví duplikát. Ak chce chovateľ vyviezť šteňa do zahraničia, musí požiadať SPKP SKJ o vystavenie exportného PP.

Článok 13.

Záverečné ustanovenie

Tento Chovateľský a zápisný poriadok SLK bol schválený na Výročnej členskej schôdzi SLK dňa 16.5.2015doplnený bol na Členskej schôdzi SLK dňa 27.1.2018. Týmto dňom nadobúda účinnosť a platnosť. Právo zmeniť jeho znenie v ktorejkoľvek časti má jedine Členská schôdza  SLK.

V Liptovskej Osade dňa 27. januára 2018