Slovak Leonberger of the Year

Propozície

klubovej súťaže  

“Slovak Leonberger of the year”

 Článok 1.

 Organizátorom klubovej súťaže “Slovak Leonberger of the year” (ďalej len súťaže) je Slovenský Leonberger Klub (ďalej len klub). Členovia klubu zodpovedajú za dodržiavanie pravidiel súťaže. 

Článok 2. 

Časové obdobie súťaže je od 1. januára do 31. decembra, t.j. výstavná sezóna. Výsledky súťaže za celú výstavnú sezónu zverejní výbor klubu na webovej stránke klubu do konca januára nasledujúceho roka. Prípadné pripomienky majiteľov k zverejneným výsledkom je možné zasielať najneskôr do konca marca nasledujúceho roka na e-mailovú adresu klubu: leonberger@leonberger.sk. Vyhlasovanie výsledkov súťaže je realizované na Klubovej výstave Slovenského Leonberger Klubu nasledujúceho roka. 

Článok 3. 

Súťaže sa môžu zúčastniť leonbergeri chovaní výhradne členmi klubu, vystavovaní vo všetkých výstavných triedach.  V súťaži sú hodnotené obe pohlavia spoločne. 

Článok 4. 

Do celkového výsledku súťaže sa započítavajú:

1.  Výstavné umiestnenia s titulom CAJC, CAC, Res.CAC, CACIB, Res.CACIB, BOJ, BOV, BOB, BOS, poradie v kategórii Junior BIG, BIG, Junior BIS, BIS dosiahnuté na medzinárodných a národných súťažiach na Slovensku (tieto výsledky získava organizátor súťaže na webovej stránke: www.slovakiadogcup.sk). Bodové ohodnotenie je stanovené Slovenskou kynologickou jednotou pre Slovakia Dog Cup (viď zvýraznený stĺpček v tabuľke).

2.  Výstavné umiestnenia s titulom CAJC, CAC, Res.CAC, CACIB, Res.CACIB, BOJ, BOV, BOB, BOS, poradie v kategórii Junior BIG, BIG, Junior BIS, BIS dosiahnuté na súťažiach v zahraničí (tieto výsledky doloží majiteľ ich zaslaním na e-mailovú adresu klubu: leonberger@leonberger.sk najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka formou fotokópie posudkového listu, alebo kartičky s potvrdeným čakateľstvom, alebo titulom). Bodové ohodnotenie je rovnaké ako v bode  1 (Slovakia Dog Cup).

3. Výstavné umiestnenia dosiahnuté na klubovej a špeciálnej výstave Slovenského Leonberger Klubu (tieto výsledky majiteľ nemusí doložiť). Bodové ohodnotenie sa v tomto prípade násobí koeficientom 10 pre klubovú výstavu a koeficientom 8 pre špeciálnu výstavu.

4. Výstavné umiestnenia dosiahnuté na klubových a špeciálnych výstavách zahraničných partnerských leonberger klubov (tieto výsledky doloží majiteľ ich zaslaním na e-mailovú adresu klubu: leonberger@leonberger.sk najneskôr do 31.1. nasledujúceho roku formou fotokópie posudkového listu, alebo kartičky s potvrdeným čakateľstvom, alebo titulom). Bodové ohodnotenie sa v tomto prípade násobí koeficientom 8 pre klubovú výstavu a koeficientom 6 pre špeciálnu výstavu.

5.  Výstavné umiestnenia dosiahnuté na európskej a svetovej výstave (tieto výsledky doloží majiteľ ich zaslaním na e-mailovú adresu klubu: leonberger@leonberger.sk najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka formou fotokópie posudkového listu, alebo kartičky s potvrdeným čakateľstvom, alebo titulom). Bodové ohodnotenie sa v tomto prípade násobí koeficientom 10 pre svetovú výstavu a koeficientom 8 pre európsku výstavu. 

Článok 5. 

Tabuľka bodového ohodnotenia dosiahnutých výsledkov na výstavách: 

Titul, umiestnenie

Medzinár.

výstava (SKJ)

Klubová    výstava  SLK

Špeciálna výstava SLK

Klubová      výstava         (partner)

Špeciálna      výstava        (partner)

Svetová výstava

Európska výstava

BIS 1

20

 

 

 

 

200

160

BIS 2

15

 

 

 

 

150

120

BIS 3

10

 

 

 

 

100

80

Jun. BIS 1

15

 

 

 

 

150

120

Jun. BIS 2

10

 

 

 

 

100

80

Jun. BIS 3

5

 

 

 

 

50

40

BIG 1

10

 

 

 

 

100

80

BIG 2

8

 

 

 

 

80

64

BIG 3

6

 

 

 

 

60

48

Jun. BIG1

8

 

 

 

 

80

64

Jun. BIG2

6

 

 

 

 

60

48

Jun. BIG3

4

 

 

 

 

40

32

BOB

5

50

40

40

30

50

40

BOS

4

40

32

32

24

40

32

BOJ

3

30

24

24

18

30

24

BOV

3

30

24

24

18

30

24

CACIB

3

 

 

 

 

30

24

res. CACIB

2

 

 

 

 

20

16

CAC

2

20

16

16

12

20

16

res. CAC

1

10

8

8

6

10

8

CAJC

2

20

16

16

12

20

16

1.

4

40

32

32

24

40

32

2.

3

30

24

24

18

30

24

3.

2

20

18

18

12

20

18

4.

1

10

8

8

6

10

8

V

2

20

16

16

12

20

16

VD, VN

1

10

8

8

6

10

8

Do súťaže sa započítavajú výsledky zo všetkých absolvovaných výstav počas hodnoteného obdobia. Body z jednej výstavy sa vypočítavajú ako súčet bodov za všetky dosiahnuté umiestnenia a tituly na danej výstave. Pri rovnosti bodov viacerých leonbergerov na prvom mieste súťaže získa titul „Slovak Leonberger of the year“ ten jedinec, ktorý je mladší. Pri rovnosti bodov jedincov s rozdielnym pohlavím získa titul suka.     

Článok 6. 

Po skončení výstavnej sezóny získa víťaz súťaže čestný titul „Slovak Leonberger of the year”, vygravírovanie mena psa/suky na štítku symbolickej ceny „Putovný pohár“, pohár pre víťaza súťaže a vecnú cenu. Zároveň získa jeho/jej fotografia s majiteľom s „Putovným pohárom“ na dobu jedného roka čestné miesto na webovej stránke klubu.    

Článok 7. 

Titul „Slovak Leonberger of the year“ sa neudelí leonbergerovi s najvyšším počtom bodov v prípade, ak jeho majiteľ v aktuálnom období súťaže hrubo porušil Stanovy, alebo Chovateľský a zápisný poriadok klubu. V takom prípade výbor klubu rozhodne o udelení titulu druhému najvyššie hodnotenému jedincovi. 

Článok 8. 

Táto súťaž môže byť zrušená iba Členskou schôdzou SLK a to len pre výstavnú sezónu, ktorá ešte nezačala. 

 

Propozície schválila členská schôdza Slovenského Leonberger Klubu dňa 20. mája 2017 a sú platné od výstavnej sezóny 2017.