Uskutočnené klubové aktivity

 


     Výsledky    

SLK ďakuje hlavnému sponzorovi  

                          

        

Výročná členská schôdza Slovenského Leonberger klubu

V súlade s § 7., článok 2., písmeno a) Stanov Slovenského Leonberger Klubu zvoláva Výbor SLK rokovanie Výročnej členskej schôdze Slovenského Leonberger Klubu, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2019 od 14,00 hodín v reštaurácii 3 Domky v JASNEJ-LÚČKY s týmto návrhom programu:

1. Otvorenie VČS, schválenie programu.

2. Voľba pracovných komisií (volebnej komisie a návrhovej komisie).

3. Správa o činnosti Výboru SLK a o aktuálnom stave členskej základne SLK.

4. Správa o hospodárení SLK.

5. Správa Revíznej komisie SLK. 

6. Prijatie asociovaných členov SLK za riadnych členov SLK.

7. Voľba orgánov klubu – Výboru SLK a Revíznej komisie SLK.

8. Návrh Rozpočtu SLK na rok 2019.

9. Návrh Smernice pre hospodárenie SLK.

10. Návrhy zmien a úprav vnútorných poriadkov a predpisov klubu: Stanovy SLK, Disciplinárna smernica SLK, Chovateľský a zápisný poriadok SLK, Bonitačná smernica SLK.

11. Vyhodnotenie splnenia Plánu činnosti SLK za rok 2018 a Návrh Plánu činnosti SLK na rok 2019.

12. Rôzne:

13. Diskusia.

14. Prestávka.

15. Schválenie uznesenia z VČS.

16.Záver

Vaše návrhy na zmeny a doplnenie programu VČS SLK Vás v súlade so Stanovami SLK § 7, článok 2., písmeno d) žiadame podať písomne najmenej 7 dní pred rokovaním schôdze (e-mailom na adresu leonberger@leonberger.sk).

O návrhoch, ktoré budú prednesené ústne počas rokovania Výročnej členskej schôdze SLK sa bude rokovať len vtedy, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov klubu. 

Sponzori výstavy:

          

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger klubu 22.9.2018 Kamenný Mlyn                     Výsledky

                                                               

 

 

Klubová výstava Slovenského leonberger klubu 29.4.2018 Drienok - Mošovce


                                               Výsledky                         Fotografie z výstavy

   SLK ďakuje sponzorovi klubovej výstavy  REIKO.

 Špeciálna výstava Slovenského Leonberger klubu 22.9.2018 Kmenný mlyn


 

  Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu 29.4.2018 Drienok - Mošovce

 Členská schôdza Slovenského Leonberger Klubu

           V súlade so Stanovami Slovenského Leonberger Klubu § 7, čl.2, ods. a) zvoláva Výbor SLK rokovanie Členskej schôdze Slovenského Leonberger Klubu, ktoré sa uskutoční dňa 27. januára 2018  od 14,00 hodín v telocvični ZŠ v Liptovskej Osade s týmto návrhom programu:                 

1. Otvorenie ČS, schválenie programu
2. Voľba pracovných komisií
3. Správa o činnosti výboru klubu a aktuálnom stave členskej základne
4. Správa o hospodárení klubu  
5. Správa revíznej komisie
6. Návh rozpočtu klubu na rok 2018
7. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov SLK
8. Návrh na vykonávanie genetického testu Leukoencefalomyelopatia (LEMP) v pôsobnosti klubu 
9. Návrh Smernice pre hospodárenie klubu
10. Návrhy zmien a úprav v riadiacich dokumentoch klubu – Stanovy SLK, Disciplinrna smernica, Chovateľský a zápisný poriadok, Bonitačná smernica
11. Návrh Plánu činnosti SLK na rok 2018
12. Informácia z rokovania VZ ÚKK a MÚLK 
13. Rôzne - Informácia z činnosti chovateľských staníc, Informácia o prevádzhovaní a vedení webovej stránky, Klubová súťaž Leonberger of the Year
14. Diskusia
15. Prestávka
16. Schválenie uznesenia z ČS
17. Záver 

Vaše návrhy na doplnenie programu Vás v súlade so Stanovami SLK § 7, čl.2, odsek c) žiadame podať písomne najmenej 7 dní pred rokovaním schôdze (e-mailom na adresu leonberger@leonberger.sk). 

 

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger klubu 9.9.2017 Kamenný Mlyn

                     

 Fotografie z výstavy        


 

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu 20.5.2017 Tajov

Fotografie z výstavy :  https://uloz.to/m/lyaend/gallery/klubovka-2017         

Heslo :   Tajov.2017                                  

             

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger klubu 11.9.2016 Kamenný Mlyn

Viac fotiek najdete na tu. 

Špeciálna výstava Slovenského Leonberger klubu 11.9.2016 Kamenný Mlyn

 

Klubová výstava Slovenského Leonberger klubu 4.6.2016 Tajov

 

 

 

 

 

 

Členská schôdza Slovenského Leonberger Klubu

V súlade so Stanovami Slovenského Leonberger Klubu § 7, čl.2, ods. a) zvoláva Výbor SLK rokovanie Členskej schôdze Slovenského Leonberger Klubu, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2017  od 16,30 hodín (po skončení Klubovej výstavy) v klubovni Hotela LESÁK v TAJOVE s týmto návrhom programu:                 

1. Otvorenie ČS, schválenie programu (Kováč)
2. Voľba pracovných komisií – volebnej komisie (Kováč)
3. Správa o činnosti výboru klubu (Kováč)
4. Správa revíznej komisie - vyhodnotenie splnenia Uznesenia z ČS SLK z roku 2016, kontrola stavu hospodárenia klubu (Doubek)  
5. Prijatie asociovaných členov za riadnych členov SLK (Videczky)
6. Informácia o aktuálnom stave členskej základne (Videczky) 
7. Správa o hospodárení klubu a rozpočet na rok (Gazdíková)
8. Schválenie doplneného Cenníka poplatkov klubu (Gazdíková)
9. Schválenie Propozícií„Slovak Leonberger of the year“ (Lantaj)
10. Návrhy zmien a úprav v poriadkoch a smerniciach SLK – Stanovy SLK, Chovateľský poriadok (Kováč, Pálfyová)
11. Schválenie Plánu činnosti SLK na rok 2017 a 2018 (Videczky)
12. Informácia o prevádzkovaní a vedení webovej stránky SLK (Videczky)
13. Rôzne - Informácia z rokovania VZ ÚKK (Pálfyová)
   - Genetický test na LEMP- leukoencefalomyelopatia (Pálfyová)
14. Diskusia
15. Schválenie uznesenia z ČS (Videczky)
16. Záver (Kováč)

Vaše návrhy na doplnenie programu Vás v súlade so Stanovami SLK § 7, čl.2, odsek c) žiadame podať písomne najmenej 7 dní pred rokovaním schôdze (e-mailom na adresu leonberger@leonberger.sk).